Bank Spółdzielczy w Staszowie: ul. Kościelna 25;  28-200 Staszów; fax.(15)864-70-88, tel.(15)864-70-60, e-mail: bank@bsstaszow.pl                   Zapraszamy do korzystania z naszych usług od poniedziałku do piątku.                          

Ogłoszenia

Bankomaty

– CENTRALA
Staszów, ul. Kościelna 25
– FILIA NR 1

Staszów, ul. Konstytucji 3 Maja 2D
– Stacja Paliw BP
Staszów, ul. Kolejowa 44
– Galeria VISTULA w Staszowie
Staszów, ul. Krakowska 49
– ODDZIAŁ Rytwiany
Rytwiany, ul. Staszowska 8
– ODDZIAŁ Bogoria
Bogoria , ul. Rynek 4
– ODDZIAŁ Iwaniska
Iwaniska , ul. Opatowska 21

Kursy Walut

SWIFT IBAN

Przy przelewach międzynarodowych konieczne jest podanie kodu SWIFT banku w którym mamy rachunek. Dzięki SWIFT można w prosty sposób zidentyfikować instytucje finansowe.

SWIFT CODE:POLU PL PR
IBAN: PL (NRB KLIENTA)

sepa


Reklamacje


Bank Spółdzielczy w Staszowie (dalej Bank) jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji według poniższych zasad:
1.    Klient powinien zgłosić reklamację do Banku niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zaistnieniu okoliczności budzących zastrzeżenia. Bank rozpatruje reklamacje złożone przez Klientów Banku lub osoby działające w ich imieniu:
1)    w przypadku Klientów indywidualnych w zakresie:
a)    transakcji płatniczych w terminie nie późniejszym niż 13 miesięcy od dnia zaistnienia zdarzenia,
b)    kredytów konsumenckich w terminie nie późniejszym niż 6 lat od dnia zaistnienia zdarzenia,
c)    transakcji na instrumentach finansowych w terminie nie późniejszym niż 6 lat od dnia zaistnienia zdarzenia
d)    roszczeń związanych z prowadzonym rachunkiem bankowym oraz pozostałych typów skarg lub reklamacji w terminie nie późniejszym niż 2 lata od dnia zaistnienia zdarzenia.
2)    w przypadku Klientów instytucjonalnych w zakresie:
a)    transakcji płatniczych w terminie nie późniejszym niż 1 miesiąc od dnia zaistnienia zdarzenia,
b)    kredytów w terminie nie późniejszym niż 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia,
c)    roszczeń związanych z prowadzonym rachunkiem bankowym oraz pozostałych typów skarg lub reklamacji w terminie nie późniejszym niż 2 lata od dnia zaistnienia zdarzenia.
2.    Reklamacja powinna zawierać zastrzeżenia związane z działalnością prowadzoną przez Bank wobec Klienta oraz dane adresowe Klienta. Klient powinien dołączyć wszelkie dokumenty związane z przedmiotem sprawy. Bank może zwrócić się do Klienta o uzupełnienie dokumentacji zgłaszanej reklamacji, w przypadku w którym uzupełnienie dokumentów warunkuje rozpatrzeniem reklamacji.
3.    Klient może złożyć reklamację w następującej formie:
1)    pocztą tradycyjną kierując pismo na adres korespondencyjny Banku: [Bank Spółdzielczy w Staszowie, ul. Kościelna 25, 28-200 Staszów;
2)    telefonicznie, faksem lub pocztą elektroniczną (dane kontaktowe dostępne są na stronie internetowej Banku);
3)    pisemnie lub ustnie w placówce Banku.
4.    Bieg terminu rozpatrywania reklamacji rozpoczyna się w dniu jej wpływu do Banku z zastrzeżeniem pkt. 2.
5.    Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji przez pełnomocnika, na podstawie prawidłowo sporządzonego pełnomocnictwa.
6.    Bank udziela odpowiedzi na reklamację w terminie:
1)    15 dni roboczych od daty jej otrzymania dla reklamacji, związanej z realizacją zlecenia płatniczego oraz wydania karty płatniczej;
2)    30 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania dla reklamacji niezwiązanej z realizacją zlecenia płatniczego oraz wydania karty płatniczej.
W uzasadnionych przypadkach, gdy zachodzi konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i ww. terminy rozpatrzenia reklamacji nie mogą zostać dotrzymane, Bank przed upływem tego terminu, informuje Klienta o przyczynie opóźnienia ze wskazaniem okoliczności, które muszą zostać ustalone oraz przewidywanego termin udzielenia odpowiedzi.
7.    W przypadku, o którym mowa w ust. 6. termin rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi przez Bank nie może być dłuższy niż:
1)    35 dni roboczych dla reklamacji, związanej z realizacją zlecenia płatniczego oraz wydania karty płatniczej, w szczególności reklamacji kartowych rozpatrywanych przy udziale Visa lub MasterCard;
2)    60 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji niezwiązanej z realizacją zlecenia płatniczego oraz wydania karty płatniczej.
8.    W przypadku braku odpowiedzi ze strony Banku w ciągu 30 dni od otrzymania przez Bank reklamacji lub brak przedstawienia uzasadnienia przekroczenia terminu na udzielenie odpowiedzi na zgłoszenie, wskazanego w ust. 6, reklamację uznaje się za rozpatrzoną zgodnie z wolą Klienta.
9.    Bank udziela odpowiedzi na reklamacje w formie papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji z zastrzeżeniem, że udzielenie odpowiedzi na reklamację w wybranej formie nie może powodować wystąpienia ryzyka ujawnienia tajemnicy bankowej osobom nieuprawnionym.
10.    Bank nie pobiera żadnych opłat i prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie reklamacji.
11.    Klient ma prawo do złożenia odwołania od decyzji Banku do:
1)    odwołania się do Zarządu Banku w terminie 30 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamację;
2)    zwrócenia się do Miejskiego Rzecznika Konsumenta lub Powiatowego Rzecznika Konsumenta (przysługuje Klientowi posiadającemu status konsumenta);
3)    wystąpienia z wnioskiem do Rzecznika Finansowego na zasadach określonych w Ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (w przypadku Klienta będącego osobą fizyczną);
4)    wystąpienia do Rzecznika Finansowego o przeprowadzenie postępowania polubownego na zasadach określonych w Ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (w przypadku Klienta będącego osobą fizyczną)
5)    wystąpienia z powództwem do Sądu Powszechnego.
Właściwym dla Banku organem nadzoru jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą przy ul. Pięknej 20, 00-549 Warszawa, adres korespondencyjny Urzędu: Komisja Nadzoru Finansowego, Plac Powstańców Warszawy 1, skr. poczt. 419, 00-950 Warszawa 1